[{"title":"O nama","url":"\/vsebine\/o-nama"},{"title":"Op\u0107i uvjeti poslovanja","url":"\/vsebine\/o-nama"}]

1. OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja opisuju i uređuju prava i obveze ugovornih stranaka, između tvrtke Maori d. o. o. i naručitelja robe i usluga koje obavlja Maori d. o. o. te tako propisuju način, sadržaj i uvjete poslovanja i sastavni su dio svakog ugovora, odnosno ponude.
 

Opći uvjeti poslovanja mogu se mijenjati tijekom trajanja ugovora. Promijenjeni opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu na dan njihove objave na internetskoj stranici tvrtke Maori d.o.o na www.maori.si

Opći uvjeti poslovanja dostupni su i na lokaciji sjedišta tvrtke Maori d.o.o., na adresi Špruha 14, 1236 Trzin.  

 

2. PONUDE, NARUDŽBE

Sve isporuke i usluge temelje se isključivo na sljedećim općim uvjetima poslovanja tvrtke Maori d. o. o., Špruha 14, 1236 Trzin (u daljnjem tekstu: prodavatelj). Odstupajući dogovori vrijede ako su u pisanom obliku. Sve moguće kasnije isporuke također podliježu ovim općim uvjetima poslovanja.

Osobni ili telefonski dogovori stupaju na snagu prodavateljevom pisanom potvrdom valjanosti dogovora. Kao pisane potvrde vrijede i naše potvrde, poslane faksom ili elektroničkom poštom.

Ponuda prodavatelja koja je osnova za narudžbu kupca i sklapanje ugovora samo je informativne prirode, a zadržavamo pravo na promjenu ponuđene cijene.

Uvjeti kupca ili bilo koji uvjeti drugačiji od općih uvjeta prodaje primjenjuju se samo u slučaju da ih je tvrtka Maori d. o. o. pismeno potvrdila.

Nakon izdavanja računa, a najkasnije po primitku robe kupac prihvaća i priznaje opće uvjete prodaje tvrtke Maori d. o. o.

Crteži i drugi prilozi priloženi ponudi za prodavatelja su obavezujući samo ako su u narudžbi izričito određeni i navedeni. Ti prilozi služe samo za osobnu kupčevu upotrebu i bez pismene dozvole prodavatelja ne smiju se umnožavati ili davati na raspolaganje trećim osobama.

U slučaju otkazivanja narudžbe, kupac je dužan prodavatelju vratiti sve troškove povezane s tom narudžbom do dana njezina otkazivanja. Za narudžbe u kojima je proizvod već proizveden (proizvodi po narudžbi), kupčevo otkazivanje nije moguće.

U tekstilnoj branši nije neobično da se može pojaviti do 10 % odstupanja kod potvrđenih količina isporučene robe ako se roba naručuje po tekućem metru. U tom slučaju prodavatelj će zaračunati razliku u cijeni, prilagođenu stvarno isporučenoj količini.  

Najmanja vrijednost naručene robe, odnosno najmanja vrijednost pojedinačne otpreme, usluge iznosi 50,00 EUR.
 

3. ROK ISPORUKE

Rok za isporuku je prema dogovoru, a prodavatelj i kupac utvrđuju ga u pisanom obliku. Rok za isporuku počinje od dana obostranog potvrđivanja narudžbe, odnosno prema pisanom dogovoru.

U slučaju prodavateljeva kašnjenja kupac ima pravo, u skladu sa zakonskim odredbama, otkazati ugovor, ponudu, nakon što je uzalud odredio naknadni rok od najmanje 30 dana za ispunjenje narudžbe. Međutim, prodavatelj ne preuzima odgovornost za bilo kakvo kašnjenje u ispunjenju koje je nastalo zbog okolnosti izvan njegova utjecaja ili kontrole (npr. zbog kašnjenja proizvođača), koje unatoč dužnoj pažnji u trenutku slanja potvrde narudžbe nije bilo moguće očekivati niti ih je bilo moguće ukloniti ili spriječiti razumnim mjerama.

Ako kupac na vlastitu inicijativu ili u dogovoru s prodavateljem promijeni rok isporuke ili druge uvjete, prodavatelj zadržava pravo na moguću promjenu cijene robe.

Rokovi isporuke navedeni u ponudama, odn. potvrdama narudžbi, vrijede uz pridržaj ako i prodavatelj primi robu u predviđenom roku od svojih dobavljača. 

Prodavatelj ima pravo na djelomične isporuke.

 

4. PREUZIMANJE ROBE

Roba se isporučuje paritetom „ex works“ skladište, na adresi sjedišta tvrtke prodavatelja. Ako kupac bez opravdanog razloga ne preuzme robu, snosi odgovornost za štetu i troškove nastale na taj način. Za prijevoz i istovar odgovoran je kupac, odnosno njegov ovlašteni prijevoznik ili špediter (Incoterms 2000).

 

5. ROK PLAĆANJA, KAŠNJENJE U PREUZIMANJU ROBE

Račun koji izdaje prodavatelj potrebno je platiti u dogovorenom roku. Račun mora biti plaćen u cijelosti, nikakvi odbitci nisu dopušteni. U slučaju kašnjenja s plaćanjem kupac je dužan platiti zakonske zatezne kamate.

Kupac nije u mogućnosti prolongirati plaćanje ili postavljati suprotne dugove, osim ako ih prodavatelj prizna ili ako ih pravomoćno prizna nadležno tijelo.

Prodavatelj zbog opravdanih razloga kupca može besplatno čuvati robu u svojim prostorijama najviše 14 dana, računajući od isteka datuma isporuke. Zbog neopravdanih razloga prodavatelj ima pravo naplatiti skladištenje i sve troškove nastale u vezi sa skladištenjem i nije odgovoran ni za kakvu štetu, kvarenje robe za vrijeme skladištenja i nije obvezan prihvatiti takve reklamacije.

U slučaju da kupac bez suglasnosti prodavatelja kasni s preuzimanjem robe za više od 30 dana, prodavatelj ima pravo, po vlastitom nahođenju, odustati od ugovora, o čemu će poslati pismenu izjavu kupcu, a istovremeno zahtijevati naknadu svih troškova nastalih od prvog dana kašnjenja.

Ako je prodavatelj isporučio robu na odredišno mjesto, kupac je dužan omogućiti pristup mjestu istovara za teretno vozilo i osigurati pravilni istovar isporučene robe prikladnom mehanizacijom.

 

6. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robom do potpunog podmirenja, odnosno do potpunog ispunjenja kupčevih obaveza u vezi s dostavljenom robom, uključivo s plaćanjem mogućih troškova opomena i zateznih kamata. U slučaju ugradnje proizvoda prodavatelja s drugim proizvodima prodavatelj zadržava pravo vlasništva na dijelu tih proizvoda ili na razmjernom dijelu novog proizvoda.

U slučaju zalaganja, krađe ili bilo kakvih zahvata u pravo prodavatelja, kupac je o tome dužan obavijestiti prodavatelja. Kupac je odgovoran za štetu nastalu po osnovi krivice na pridržaj prava vlasništva.

U slučaju postupanja protivno ugovoru, osobito u slučaju kašnjenja plaćanja, prodavatelj ima pravo na povrat prodane robe. Kod preuzimanja robe nije riječ o otkazivanju ugovora, osim ako prodavatelj to izričito navede u pisanom obliku. Kupac dopušta prodavatelju da uđe u njegove prostorije, gdje je roba uskladištena, ako se zahtijeva izvršenje pridržaja prava vlasništva.

Ako kupac prije isteka roka plaćanja proda robu unaprijed svome kupcu, mora u slučaju nepoštivanja roka plaćanja i zahtjeva prodavatelja, predati dugove prodavatelju i to u visini prodajne vrijednosti neplaćene robe.

Kupac robe dužan je svog kupca upoznati s klauzulom prodavatelja o pridržaju prava vlasništva.

Kupac je dužan sudjelovati u svim mjerama zaštite imovine prodavatelja, odnosno prava vlasništva nad robom prodavatelja do ispunjenja svih svojih obveza.

 

7. PRIJELAZ RIZIKA

Isporukom robe kupcu ili njegovu ovlaštenom zastupniku prilikom slanja preko prijevoznika rizik se prenosi na kupca, bez obzira na to tko snosi troškove prijevoza. U slučaju da je roba na vozilu namijenjena za više kupaca, svaki kupac preuzima odgovornost za moguću štetu na cjelokupnoj robi, uključujući onu koja nije u njegovu vlasništvu, a koju prouzrokuje preuzimatelj neprofesionalnim rukovanjem prilikom preuzimanja robe.

 

8. JAMSTVO I GARANCIJA

Prodavatelj za robu preuzima takva jamstva kakva mu je dao dobavljač.

Prodavatelj preuzima jamstvo za kakvoću, odnosno integritet isporučene robe u smislu i u skladu s kataloškim podacima te u skladu s prethodnim pismenim dogovorima s kupcem.

Prodavatelj ne preuzima nikakvo jamstvo za robu u slučajevima gdje je šteta nastala zbog nestručne upotrebe, zbog neovlaštenog i nestručnog zahvata u samu robu, zbog nestručnog, nedovoljnog ili neopreznog rukovanja s robom.

Garancija ne vrijedi za bilo koju štetu uzrokovanu nestručnim istovarom. 

Kupac može količinsko odstupanje ili odstupanje kakvoće isporučene robe pismeno javiti, odnosno reklamirati u trenutku samog preuzimanja, ali najkasnije u roku od 8 dana od preuzimanja robe.

Kupac može skrivene greške i skrivena odstupanja kakvoće pismeno javiti ili reklamirati u trenutku samog preuzimanja, ali najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je primijetio grešku.

U slučaju prethodnog tehničkog preuzimanja robe kupac nema pravo na naknadnu reklamaciju robe, osim u slučaju skrivene greške.

Kupac mora izvršiti vizualnu provjeru robe prije istovara te fotografijama i zapisnikom dokumentirati bilo kakvu štetu ili oštećenja nastala prije istovara. 

Kupac ni u kojem slučaju ne može koristiti / prodati robu dok se reklamacija ne riješi.

U slučaju jamstva ili reklamacije kupac nema pravo na zadržavanje dospjelih plaćanja. Kupac je u slučaju prodavateljeva zahtjeva dužan odmah vratiti reklamiranu robu ili pojedinačne primjerke, kako bi se utvrdila opravdanost reklamacije. U suprotnom slučaju kupac gubi pravo na pritužbu, odnosno reklamaciju.

Ako se kupčeva reklamacija dokaže opravdanom, prodavatelj se obvezuje otkloniti je u najkraćem mogućem vremenu, tj. u najkraćem razumnom roku.

 

9. ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE

Prodavatelj se obvezuje da će sve informacije koje dobije u procesu sklapanja posla, prodaje robe i pružanja usluga čuvati kao poslovnu tajnu te ih neće prosljeđivati trećim neovlaštenim osobama. Isti uvjeti vrijede za kupca.

 

10. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Prodavatelj zadržava sva prava intelektualnog vlasništva na svim izdanim dokumentima (tehnička dokumentacija, izvješća, potvrde i druge zabilješke koje nastaju tijekom poslovanja) koji se nalaze ili su objavljeni u pisanom obliku, na internetu, u drugom elektroničkom obliku ili su poslani trećoj strani. Niti jedan izdani dokument ne može se koristiti, prenositi, kopirati ili snimati u bilo kojem obliku, uključujući elektronički, fotografski, mehanički, papirnati i drugi oblik bez prethodnog odobrenja odgovorne osobe prodavatelja.   

 

11. RASKID UGOVORA

Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor:

  • ako zbog više sile (strujni udar, munja, ...), štrajka ili drugih;
  • okolnosti na koje nema nikakav utjecaj, ne može ispuniti ugovorne obveze;
  • ako kupac rok plaćanja dogovoren u pismenom obliku prekorači za više od 30 dana i ne iskoristi naknadni rok;
  • ako je kupac zbog krajnjeg nemara dao lažne podatke o svojim obvezama, koji ugrožavaju njegovu sposobnost ispunjenja obveza;

Kupac ima pravo raskinuti ugovor:

  • ako prodavatelj namjerno ili zbog krajnjeg nemara onemogući isporuku robe;
  • ako prodavatelj ne poštuje naknadno produžen rok isporuke;

 

12. REKLAMACIJA

Kupac je dužan primljenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled i o vidljivim nedostacima pismeno obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana od preuzimanja robe.  

Kupac se obvezuje da će količinsko odstupanje ili odstupanje kakvoće isporučene robe pismeno javiti, odnosno reklamirati u trenutku samog preuzimanja, ali najkasnije u roku od 8 dana od preuzimanja robe.

Kupac je u slučaju prodavateljeva zahtjeva dužan odmah vratiti reklamiranu robu ili pojedinačne primjerke, kako bi se utvrdila opravdanost reklamacije. U suprotnom slučaju kupac gubi pravo na pritužbu, odnosno reklamaciju. Kupac može prodavatelju vratiti robu samo uz njegov pristanak.

Prodavatelj svaku reklamaciju prihvaća samo u pisanom obliku uz priložene fotografije, koje uključuju relevantne podatke za identifikaciju isporučene robe, uz detaljan opis, stupanj i otkriće greške, koja je potkrijepljena odgovarajućom dokumentacijom (račun, potpisana otpremnica i CMR za izravne isporuke).

Kupac ni u kojem slučaju ne može koristiti / prodati robu dok se reklamacija ne riješi. Osim toga, kupac mora omogućiti predstavniku prodavatelja da vidi i pregleda reklamiranu robu ili da organizira pregled reklamirane robe.

Prodavatelj u slučaju primitka reklamacije i nakon što se uvjeri da je reklamacija opravdana daje prijedlog za rješavanje reklamacije smanjenjem cijena ili prvenstveno za pokrivanje troškova reklamacije, ovisno o vrsti i stupnju greške. Ako je tehnički opravdano da se proizvod ne može ugraditi i stoga se proizvod zamijeni, dodatno vrijeme potrebno za isporuku zamjenskog proizvoda ne može se smatrati kašnjenjem isporuke u odnosu na originalni rok isporuke.

Kupac unatoč svom jamstvenom potraživanju nema pravo na zadržavanje bilo kakvih isplata koje duguje.

Prodavatelj ne uzima u obzir ni jednu reklamaciju zbog nepravilne i nestručne upotrebe, zbog neovlaštenog i nestručnog zahvata u samu robu i zbog nestručnog, nedovoljnog ili neopreznog rukovanja robom.

Svaka reklamacija mora biti u pisanom obliku.

 

13. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Prodavatelj nije odgovoran ni za koju neizravnu, posljedičnu ili nepredvidivu štetu, niti za gubitak dobiti, odn. prihoda zbog gubitka robe, potencijalnih gubitaka tržišta ili drugih sličnih razloga.  Iznos obveze jamstva prodavatelja ili druge odgovornosti ne mogu nadmašiti zaračunate vrijednosti naručene i / ili isporučene robe prema ovom ugovoru.
 

14. VIŠA SILA

Prodavatelj i kupac nisu odgovorni za pravne posljedice povrede ugovora ako je do raskida ugovora došlo zbog okolnosti više sile. Pod pojmom viša sila podrazumijevaju se svi izvanredni i nepredvidivi događaji na koje prodavatelj i kupac ne mogu utjecati, spriječiti ih i koji su izvan dosega njihova poslovanja.

 

15. RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO, NADLEŽNOST

Za procjenu i reguliranje pravnih odnosa primjenjuje se mjerodavno slovensko pravo i Zakon o obveznim odnosima.

Za rješavanje sporova nadležan je sud u Ljubljani.

 

16. VALJANOST OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja tvrtke Maori d. o. o. stupaju na snagu na dan 1. siječnja 2015. godine i vrijede do opoziva.

 

Trzin, 13. 5. 2015 

Maori d.o.o.
Direktor: Marsel Osmanagić

Treba vam više informacija?